Nieuwsbrief Hoveniers 31-05-2010

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow
Nieuwsbrief Hoveniers 31-05-2010
31-05-2010
In deze nieuwsbrief:
» Inleiding
» Aanpassing aan klimaatverandering
» Spuitbox
» Tuinontwerpen
» Concept-Toekomstagenda PT
» Ondergrens afdracht PT-heffing
» Puntenpakket kabinetsformatie
» Volgende vergadering en meer informatie
» Copyright
» Disclaimer
Op onze website www.tuinbouw.nl kunt u aanvullende informatie vinden.

Meer informatie of vragen
Afdeling Communicatie
Tel. 079 – 34 70 651
[email protected]

Inleiding
Op 31 mei vergaderde de Sectorcommissie Hoveniers van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit overzicht staan de voornaamste besluiten.
Aanpassing aan klimaatverandering
De hoveniersector hoeft geen overhaaste maatregelen te nemen om zich aan te passen aan nieuwe omstandigheden als gevolg van de klimaatverandering. Die verandering gaat geleidelijk. De sector kan noodzakelijke aanpassingen meenemen in bestaande activiteiten van met name de VHG als brancheorganisatie en waar nodig het PT.

Met dit besluit volgt de sectorcommissie het advies van het Landbouw-Economisch Instituut. In opdracht van het PT verkende het LEI de kansen en bedreigingen van de klimaatverandering voor de tuinbouw. Volgens het LEI kunnen bedrijven zich voortdurend en geleidelijk aanpassen en blijven de gevolgen zo relatief beperkt.

Spuitbox
Hoveniers kunnen bij het PT een spuitbox bestellen met informatie over gewasbeschermingsmiddelen en hoe er veilig mee te werken. In de kartonnen doos zit een brochure, drie posters, kaarten en een klein boekje met informatie over de meest gebruikte middelen in de hoveniersector. Meer informatie over veilig werken met gewasbeschermingsmiddelen is te vinden op www.beschermbewust.nl.

Op deze site staat ook een bestelformulier voor de spuitbox. Direct bestellen kan ook per e-mail via [email protected] of telefoonnumemr 079 – 34 70 620. De spuitbox en de site zijn enkele resultaten van het project ‘Verankering arbeid’, dat de vakbonden FNV en CNV samen met acht productschappen (waaronder het PT) uitvoeren.

Tuinontwerpen
De ontwerpen voor een tuin in vier stappen zijn gereed. Hoveniers kunnen de 21 voorbeelden voor tuinontwerpen opvragen bij het Hoveniers Informatie Centrum en het PT. Met de ontwerpen kunnen hoveniers de (potentiële) klant helpen zoeken naar ideeën voor de inrichting van de tuin. Ze zijn naar eigen inzicht te gebruiken (bijvoorbeeld op de eigen site), eventueel aan te passen aan de eigen expertise en te vermarkten. Binnenkort staat op de sites van de organisaties (http://www.hoveniersinfo.nl/  resp. www.tuinbouw.nl) meer informatie.

De sectorcommissie besloot eerder onder voorwaarden budget voor het maken van de tuinontwerpen beschikbaar te stellen. Ze zijn geschikt voor tuinen in grote bouwprojecten (Vinex wijken, 9 bij 6 meter). En ze zijn gebaseerd op tuintrends 2010 die de Stichting Tuinpromotie Nederland publiceerde.

Met het project speelt de sectorcommissie in op het feit dat er te weinig groen is in nieuwbouwwijken. Gemak en onbekendheid met tuinieren spelen daarbij een grote rol. De consument zoekt continue voorbeelden van hoe hedendaagse trends zijn te vertalen naar de eigen situatie c.q. woning en tuin.

Voorbeelden in woonbladen zijn vaak 1-op-1 terug te vinden in de woninginrichting. Voor tuinen doet zich dit fenomeen ook voor; vaak nog extremer omdat de consument onzeker is over vormen, kleuren producten etc. Hedendaagse voorbeelden inspireren de consument en maken de keuzes makkelijker. Meer informatie (zoals materialenlijst en bestek) is op te vragen via [email protected] of telefoonnummer 079 – 34 70 620 bij het PT.

productschaptuinbouw.nl/sites/all/themes/tuinbow/images/newsletter/spacer.gif” width=”517″ height=”15″ />

Concept-Toekomstagenda PT
De tuinbouw ziet het PT als eigen overheid, platform en uniek kenniscentrum. Dit staat in het concept van de Toekomstagenda van het schap, dat begin april verscheen. De vijf sectorcommissies van het PT reageren eerst op het concept, voordat het PT-bestuur in juli de definitieve agenda vast stelt.

De agenda schetst dat ondernemers eerst aan zet zijn en dat daarna brancheorganisaties als de VHG activiteiten als belangenbehartiging oppakken voor de (groepen) ondernemers. Iedere sector kan zelf besluiten of aanvullend taken voor het PT gewenst zijn bij thema’s als Marktmonitoring, Gezondheid & welbevinden, Plantgezondheid & fytosanitaire zaken, Werken in de tuinbouw en Promotie.

De sectorcommissie gaf te kennen deze agenda goed en duidelijk te vinden. Wel moet de geschetste toekomstrichting van de tuinbouw de consument meer centraal zetten. Naast producten, is het tevens gewenst het ‘groen’ en de diensten (van hoveniers) die bijdragen aan gezondheid & welbevinden beter weer te geven.

Ondergrens afdracht PT-heffing
De sectorcommissie wil de ondergrens voor de afdracht van PT-heffing verhogen. Hoveniers die met hun omzet onder die grens blijven, hoeven dan geen heffing meer te betalen. Omdat het lastig is zelf een objectieve drempel vast te stellen, overweegt de commissie aan te sluiten bij het modaal inkomen. Dat is momenteel 32.500 euro. Bij deze grens zou ongeveer een derde van het totaal aantal hoveniers vrijgesteld worden van het betalen van PT-heffing (ruim 2.300 bedrijven van de circa 7.300).

In de vergadering van 11 oktober a.s. neemt de commissie een definitief besluit over de aanpassing van de heffingverordening van het PT. Het PT-bestuur kan het daarna accorderen, waarna de nieuwe ondergrens met ingang van 2011 van kracht zou zijn. Het gaat dan om de heffing die hoveniers in 2012 afdragen (de heffing volgt altijd na afloop van een jaar, omdat deze is gebaseerd op de omzet in het betreffende jaar). In 2010 en 2011 geldt dus nog de huidige werkwijze.

Puntenpakket kabinetsformatie
De VHG stelt een visie op over het maatschappelijk belang van de hovenier- en groensector. De visie zal onder de aandacht worden gebracht bij de formatie van het nieuwe kabinet. Inzet van het project is de diensten van hoveniers in het lage BTW-tarief (6%) te krijgen. Om de wens kracht bij te zetten, wordt het effect van het lage tarief vertaald naar (extra) omzet en werkgelegenheid voor de sector.

Basis voor de visie zijn gesprekken met ondernemers in de sector. Dit wordt aangevuld met een wetenschappelijke onderbouwing van het effect op omzet en werk. Politieke partijen zijn de doelgroep van het visiedocument, dat ook beschikbaar komt voor de media en voor bedrijven in de sector. De commissie besloot voor het opstellen van de visie 33.150 euro beschikbaar te stellen.

Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de Sectorcommissie Hoveniers staat gepland op maandag 11 oktober 2010. De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de sectorcommissie vindt u op www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: telefoonnummer 079 – 34 70 651 of [email protected].
Copyright
De informatie uit deze nieuwsbrief mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch of door fotokopieën, of op enige andere manier, onder de voorwaarde van vermelding van het Productschap Tuinbouw als bron.
Disclaimer
Het Productschap Tuinbouw heeft bij de totstandkoming van deze nieuwsbrief naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld en is behoudens eigen opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Het Productschap Tuinbouw is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen, of niet beschikbaar zijn van de informatie.