Nieuwsbrief Hoveniers 08-03-2010

Slide 1
Arbeid

Een goede en betrouwbare werkgever

Slide 2
Energie

Van energieverbruiker tot energieproducent

Slide 3
Imago

Werken in de tuinbouw loont

Slide 3
Markt & Ketens

Ketensamenwerking informatie, logistiek en markt

Slide 3
Plantgezondheid

Duurzame landbouw door goede plantgezondheid

Slide 3
Voeding & Gezondheid

Volledig beheersen van voedsel- en veiligheidsrisico's

Slide 3
Water & Klimaat

Water en Klimaatsverandering positief gebruiken voor land- en tuinbouw

previous arrow
next arrow

Gerelateerd

Nieuwsbrief Hoveniers 08-03-2010
08-03-2010
In deze nieuwsbrief:
» Inleiding
» Communicatie met achterban
» Imagovormende arbeidsmarktcampagne
» Arbeidsmarktbeelden
» Nieuws van het Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
» Volgende vergadering en meer informatie
» Copyright
» Disclaimer
Op onze website www.tuinbouw.nl kunt u aanvullende informatie vinden.

Meer informatie of vragen
Afdeling Communicatie
Tel. 079 – 34 70 651
[email protected]

Inleiding
Op 8 maart vergaderde de Sectorcommissie Hoveniers van het Productschap Tuinbouw (PT). In dit overzicht staan de voornaamste besluiten.
Communicatie met achterban
Het PT moet intensiever communiceren ondernemers in de hovenierssector, in nauwe samenwerking met de VHG en het HIC.

Een klanttevredenheidstoets wees medio vorig jaar uit dat hoveniers het PT een 5 geven. Ook bleek dat veel ondernemers amper bekend zijn met het PT. Welke activiteiten verricht het PT? Welke resultaten levert dit op en wat kan de ondernemer er mee? Wie beslist over de activiteiten van het PT, de bijbehorende kosten en de gevolgen daarvan voor heffingen voor telers en handelaren? Naarmate de bekendheid toeneemt met het antwoord op deze vragen, kende men het PT een hoger cijfer toe. Volgens de sectorcommissie is de uitkomst van het onderzoek niet te negeren en is extra inzet nodig.

Het resultaat moet zijn dat de ondernemers een afgewogen oordeel kunnen vellen over het PT. In 2011 vindt een draagvlaktoets plaats over het PT bij de ondernemers. Voor het behoud van het PT als ‘kracht van het collectief’ moet minimaal 60% dan positief zijn over het schap.

Imagovormende arbeidsmarktcampagne
De hovenierssector sluit zich aan bij de arbeidsmarktcampagne die voor de tuinbouw in ontwikkeling is. De campagne moet 16 tot 24-jarigen beter bekend maken met de tuinbouw. Ze moeten de sector zien als potentiële werkgever. Neveneffect van de campagne zal zijn dat burgers een eenduidig en scherper beeld krijgen van de tuinbouw.

De sectorcommissie trekt in 2010 en 2011 jaarlijks 10.000 euro uit voor de campagne. Het is nu al lastig om geschikt personeel te krijgen; het imago van de tuinbouw als werkgever is slecht. In de toekomst – bij de vergrijzing van de beroepsbevolking – zal het niet eenvoudiger worden om personeel te vinden. De doelgroep is de uitstroom van VMBO, MBO, HBO en WO. De commissie pleit ervoor verbinding te leggen met bestaande initiatieven om personeel te werven her en der in het land. De campagne gaat eind maart van start.

Arbeidsmarktbeelden
Het PT geeft inzicht in ontwikkelingen van de werkgelegenheid en de opbouw ervan: verdeling tussen gezinskrachten, vaste krachten en andere vormen van arbeid (zoals uitzendarbeid). Dit gebeurt per sector met zogeheten arbeidsmarktbeelden, met daarin informatie over de leeftijd van vaste krachten, het opleidingsniveau en de scholing en de werkbeleving van werknemers.

In 2009 verscheen het Arbeidsmarktbeeld Hovenierssector. De brochure is terug te vinden op de site van het PT. Meer informatie hierover leest u in de besluitenlijst van de Sociaal Economische Commissie van 18 februari jl.

Nieuws van het Hoveniers Informatie Centrum (HIC)
Promotie voor de groene sector is van groot belang voor u als ‘groene ondernemer’. Het Hoveniers Informatiecentrum (HIC) maakt op verschillende manieren promotie voor de groene sector, met als insteek meer inkomsten te genereren voor de gehele branche. Voor de uitvoering van de verschillende projecten ontvangt het HIC een bijdrage vanuit de heffingsgelden van het Productschap Tuinbouw (PT). De heffingsgelden worden door aangesloten bedrijven bijeengebracht. Doordat krachten gebundeld worden kan meer en effectiever promotie gemaakt worden.

Over de activiteiten van het HIC in 2009 leest u alles in het Jaarverslag HIC 2009.

Inschrijving De Tuin van het Jaar 2010 geopend
Voor de 11e maal organiseert het HIC (Hoveniers Informatiecentrum) de wedstrijd De Tuin van het Jaar. De wedstrijd biedt groene vakmensen een unieke mogelijkheid aangelegde tuinen onder de aandacht van een breed publiek te brengen. De publiciteit rondom de genomineerde bedrijven is groot. Daarnaast krijgt de winnaar de erkenning dat de tuin tot de beste tuinen van Nederland behoort. Het HIC ondersteunt de deelnemende bedrijven met de promotie van het vakmanschap. Het HIC maakt promotie voor de groene sector en zal De Tuin van het Jaar gebruiken om hoveniers in de schijnwerpers te zetten. Hierdoor wordt het vakmanschap en professionaliteit van de groene ondernemer onder de aandacht gebracht bij particulieren.

Wilt u als groene vakman de door u aangelegde tuin vergelijken met de tuin van uw collega’s? Wilt u een gedegen juryrapport ontvangen van uw aangelegde (en ontworpen) tuin? Helpt u mee het imago van de groene branche te verbeteren? Schrijf dan snel in voor De Tuin van het Jaar! Tot 5 april a.s. kunt u tuinen inschrijven. Het inschrijfformulier is op te vragen bij het HIC via [email protected]. Deze is ook te vinden op www.hoveniersinfo.nl.

Kinderboek
Het HIC heeft samen met een werkgroep een kinderboek ontwikkeld. Dit boek is bestemd om kinderen van de laatste jaren van het basisonderwijs te interesseren voor groen en de groene beroepen. Twee weken gelden heeft u via de post een flyer ontvangen waarin u de mogelijkheid kreeg een 1e exemplaar van het boek voor 5 euro te bestellen. Heeft u de flyer nog niet verzonden, dan kunt u dit alsnog doen. Vanaf 15 maart a.s. is het boek beschikbaar. Zorg dat u het formulier ingevuld naar ons opstuurt, maakt de bijdrage over op ons bankrekeningnummer en u ontvangt als een van de eerste het boek in uw brievenbus. Misschien een goed idee als promotiemiddel of relatiegeschenk voor uw organisatie? Wilt u meerdere exemplaren bestellen? Kijk voor meer informatie op www.hoveniersinfo.nl.

Volgende vergadering en meer informatie
De volgende vergadering van de Sectorcommissie Hoveniers staat gepland op maandag 11 oktober 2010. De vergadering is openbaar. Meer informatie over het PT en de sectorcommissie vindt u op www.tuinbouw.nl. Bellen of mailen kan ook: telefoonnummer 079 – 34 70 651 of [email protected].

 

Copyright
De informatie uit deze nieuwsbrief mag worden verveelvoudigd, of openbaar gemaakt worden in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, digitaal, mechanisch of door fotokopieën, of op enige andere manier, onder de voorwaarde van vermelding van het Productschap Tuinbouw als bron.
Disclaimer
Het Productschap Tuinbouw heeft bij de totstandkoming van deze nieuwsbrief naar beste weten en met de grootste zorg gehandeld en is behoudens eigen opzet of grove schuld, niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, die is ontstaan als gevolg van onjuistheid, onvolledigheid of onrechtmatigheid van de inhoud van de aangeboden informatie. Het Productschap Tuinbouw is niet aansprakelijk voor het niet ontvangen, of niet beschikbaar zijn van de informatie.